top of page

1. Verkoopsvoorwaarden

De verkoop van goederen en diensten geleverd door Tuinen De Greef' worden uitsluitend geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Alle clausules die voorkomen op de bestelbonnen van onze klanten, en die tegenstrijdig zijn aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen het onderwerp uitmaken van een schriftelijk gemachtigd akkoord.

 

 

2. Leveringen

De leveringstermijnen en de termijnen der uitvoering van de werken worden slechts opgegeven ten titel van inlichting en zijn niet gebonden. In geval van vertraging kan de klant bijgevolg geen vergoeding vorderen, of een bestelling schorsen noch annuleren.

 

 

3. Werkonderbrekingen

Alle werkonderbrekingen ten gevolgen van onvoorziene omstandigheden of overmacht, ontslaan ons van alle verplichtingen en laten ons toe, na de klant verwittigd te hebben, de bestaande contracten, onderhoudscontracten of nog uit te voeren gedeelten ervan te verbreken zonder dat de klant een schadevergoeding kan vorderen. Iedere werkonderbreking ten gevolge van oorzaken of redenen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen, zullen het onderwerp uitmaken van een bijkomende vergoeding van de verloren werkuren en verplaatsingskosten.

 

 

4. Annulering van bestelling

Bij annulering of vernietiging van de bestelling door de klant, blijft het gestorte voorschot met volle recht en definitief door ons verworven. In geval er geen voorschot werd betaald, is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30% van de waarde der bestelde werken en /of leveringen.

5. Klachten

Alle klachten betreffende leveringen of uitgevoerde werken dienen door de klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan ‘Tuinen De Greef' en dit binnen een termijn van 48 uren na de leveringsdatum of het einde van de werken. Eenmaal deze termijn overschreden worden goederen en /of geleverde diensten beschouwd als definitief aanvaard door de klant. Klachten kunnen in geen geval worden ingeroepen om betaling van een factuur te vertragen.

 

 

6. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen contant betaalbaar. Bij niet betaling binnen de 14 dagen, na factuurdatum, wordt het factuurbedrag automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met conventionele onherleidbare schadevergoeding ten bedrage van 15% met een minimum van € 50 evenals conventionele verwijlinteresten ten bedrage van 3% per maand. De niet betalende partij draagt alle kosten, van eender welke aard, die worden gemaakt om het openstaand bedrag te kunnen innen. Als ook zullen wij ertoe gerechtigd zijn verdere prestaties en leveringen met betrekking tot dezelfde of andere overeenkomsten met dezelfde opdrachtgever op te schorten of, naar keuze, na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij hiervoor tot enige vergoeding gehouden zullen zijn. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank Brussel bevoegd.

 

7. Werfcondities verantwoordelijkheden

De werf zal in die mate ontruimd worden dat onze firma in de mogelijkheid gesteld wordt op een degelijke en veilige manier de werken uit te voeren. Indien meubelen, tuininfrastructuur of andere voorwerpen door werklieden van onze firma, of eventueel derden, moeten worden verplaatst, zal de verantwoordelijkheid in geen geval kunnen worden ingeroepen in geval van beschadiging van de verplaatste goederen. De tijd hieraan besteed kan in rekening worden gebracht en is niet inbegrepen in de prijs van de huidige overeenkomst.

De herstelling van eventuele beschadigingen aan gazon, struiken, bomen of andere tuininfrastructuur noodzakelijk voor een degelijke uitvoering van de werken, zijn ten laste van de klant. De kosten van herstel kunnen nooit ten laste gelegd worden van onze firma. Bovendien kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen of kosten welke een gevolg zouden zijn van niet tijdig uitgevoerde herstellingen. 

bottom of page